بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

بررسی آخرین وضعیت پرتوکاران

لطفا جهت اطلاع از شاغل و یا آزاد بودن وضعیت پرتوکار مورد نظر فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.
"تکمیل موارد *دار الزامیست"

مشخصات پرتوکاران مورد بررسی

لطفا نام و نام خانوادگی را بصورت کامل (با پسوند) و کد ملی را بدون خط فاصله وارد نمایید