بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

فرم درخواست دزیمتر بصورت پروژه ای

لطفا جهت انجام پروژه های علمی ، تحقیقاتی و یا پژوهشی فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.
توجه : تکمیل موارد * دار الزامیست.

ویژه اشخاص حقوقی

لطفا شماره مرکز را با پیش شماره شهر مربوطه و بدون خط فاصله وارد نمایید

نوع دزیمتر درخواستی *

لطفا با توجه به نوع دزیمتر درخواستی نام دزیمتر و تعداد مورد نیاز را با احتساب دزیمتر کنترل اعلام فرمایید

آیا پروژه مورد نظر نیاز به تکرار دارد ؟ *

این زمان میبایست حداقل 4 روز کاری از تاریخ تکمیل فرم جلوتر بوده و آماده سازی در زمان تعیین شده منوط به انجام تعهدات مالی با شرکت پرتوپایش میباشد.

لطفا شرح مختصری از پروژه مورد نظر بیان فرموده و مدت زمان حدودی استفاده از دزیمترها را مشخص نمایید.